top
01 02 03

04

05 06 07 08 09 10

01

ประวัติของโรงเรียน
          ที่ตั้ง บ้านโป่งลึกหมูที่ 2 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2535 นายนิรันดร์   พงศ์เทพ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งลึก หมู่ที่ 7 ตำบล สองพี่น้องกิ่งอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้ยื่นหนังสือถึงผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14  เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเพราะหมู่บ้านอยู่ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมไม่สะดวก มีประชาชนอาศัยอยู่ จำนวน  80 ครัวเรือน ประชากร 300  คน แต่ไม่สามารถจัดตั้งได้เนื่องจากขัดกับ ระเบียบ/นโยบายของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์และ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
          เมื่อ พฤศจิกายน  2535  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 144 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ตั้งฐานปฏิบัติการที่บ้านโป่งลึกได้ประสานกับ การศึกษานอก โรงเรียน เพื่อให้เข้ามาดำเนินการให้การศึกษากับประชาชน โดยดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาบ้านโป่งลึก” เพื่อแก้ปัญหาเยาวชนไม่รู้หนังสือและเพื่อความมั่นคง ตามแนวชายแดน  เมื่อ มกราคม  2538 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  14 ได้ส่งครูจำนวน  1  คน ร่วมกับลูกจ้างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 1 คน เปิดทำการสอน เด็กก่อนวัยเรียนบ้านโป่งลึก-บางกลอย ราษฎรได้จัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์จำนวน  25  ไร่ เพื่อสร้างอาคารชั่วคราวจำนวน  2  หลัง
          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรง เยี่ยมราษฎร จำนวน  4  ครั้ง ดังนี้
          ครั้งที่  1  เมื่อวันที่   26  มกราคม  2548          
          ครั้งที่  2  เมื่อวันที่   11  มกราคม  2553          
          ครั้งที่  3  เมื่อวันที่   13  มกราคม  2558          
          ครั้งที่  4  เมื่อวันที่   15  มกราคม  2563

01

02

วิสัยทัศน์โรงเรียน : ดำเนินการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  บูรณาการแบบหลากหลายและมีส่วนร่วมคู่ไปกับ การนำงานโครงการพระราชดำริฯ มาใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยปฏิบัติจริง  นำชุมชนเข้าร่วมการให้ความรู้ โดยการปฏิบัติ เพื่อเป็นความร่วมมือและเข้าใจอันดีในชุมชน  จัดการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับสภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เน้นการนำหลักพุทธศาสนาเข้ามาสอนเพื่อให้เด็กเป็นคนดี เก่งและ มีความสุข มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความภูมิใจในความเป็นคนไทยเพื่อ ส่งผลคุณภาพของนักเรียนภายในชุมชน และเป็นไปตาม ภารกิจของ ตชด.

04

ปรัชญาโรงเรียน  :  สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

04

โครงการพระราชดำริ
1.  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน         ครูผู้รับผิดชอบ  ส.ต.ต.หญิงมยุรี  สุขสบาย

01  02  03


2.  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน       ครูผู้รับผิดชอบ  ส.ต.ต.หญิงจันทิมา แดงโชต
3.  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา        ครูผู้รับผิดชอบ  ส.ต.อ.วง   ดุจรัตนพงษ์

01  02  03


4.  โครงการส่งเสริมสหกรณ์                       ครูผู้รับผิดชอบ  ด.ต.บรรจง   เป้าจันทึก
5.  โครงการฝึกอาชีพ                                ครูผู้รับผิดชอบ  ส.ต.ต.หญิงมยุรี  สุขสบาย
6.  โครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์                                                   ครูผู้รับผิดชอบ  ด.ต.รัฐพล   ศุภางค์กูล
7 . โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                    ครูผู้รับผิดชอบ ด.ต.บรรจง   เป้าจันทึก
8.  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร    ครูผู้รับผิดชอบ ส.ต.ต.หญิงจันทิมา แดงโชต 

05

ผลิตภัณฑ์โรงเรียน : อยู่ระหว่างคัดเลือกผลิตภัณฑ์

05

     มีนักเรียน  264   คน เป็นนักเรียนชาย  จำนวน   126    คน   หญิง  จำนวน  118  คน   
     ครูโรงเรียนมีจำนวน  13  คน  ครู ตชด. 6  นาย ครูจ้างสอน จำนวน  4  คน และผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน ครูคู่ขนาน 1 คน รวม 13  คน เป็นชายจำนวน  6  คน  หญิงจำนวน 7  คน

ลำดับ

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล

วุฒิ
การศึกษา

หน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

รับผิดชอบ
สอนกลุ่มสาระ

หน้าที่/รับผิดชอบโครงการพระราชดำริ

1.

ร.ต.ท.ทองสิน  เกตุลา

ม.6

ครูใหญ่

หลักสูตรสมเด็จย่า

ครูใหญ่ /กำกับดูแล

2.

ด.ต.รัฐพล   ศุภางค์กูล

ม.6

ผู้ช่วยฯฝ่ายโครงการพระราชดำริ

ภาษาอังกฤษ

สุขศาลาพระราชทานโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

3.

ด.ต.บรรจง   เป้าจันทึก

ป.ตรี

ผู้ช่วยฯฝ่ายธุรการ/ประจำชั้น ป.4

คณิตศาสตร์
ป.4 5 6

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมสหกรณ์

4.

ส.ต.อ.วง   ดุจรัตนพงษ์

ปวช.

ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ/ประจำชั้น 5

คอมพิวเตอร์ ป.4 5 6

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

5.

ส.ต.ต.หญิงมยุรี  สุขสบาย

ม.6

ผู้ช่วยครูประจำชั้น ป.2

การงานอาชีพฯ

โครงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ

6.

ส.ต.ต.หญิงจันทิมา แดงโชติ

ป.ตรี 

ประจำชั้น ป.3

สอนทุกกลุ่มสาระ ป.3

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กฯ

7.
นางสาวพิมพ์ญาดา   ชิ้นทอง ม.6 ผดด. กลุ่มสาระก่อนวัยเรียน  
8.
นางสาวดาวเด่น   กอพันธ์ ม.6 ผดด. กลุ่มสาระก่อนวัยเรียน  
9.
นายบัญชา   คำม่วง ป.ตรี ผู้ช่วยครูประจำชั้น ป.6 ภาษาไทย  
10.
นายดนัย ศรีวรสาร ป.ตรี ผู้ช่วยครูประจำชั้น ป.5 ศิลปะ  
11.
น.ส.วรารัตน์ สังข์ประเสริฐ ป.ตรี ผู้ช่วยครูประจำชั้น ป.4 วิทยาศาสตร์  
12.
น.ส.พิชิตา แซ่ลิ้ม ป.ตรี ครูประจำชั้น ป.2 ทุกกลุ่มสาระ  
13.
น.ส.รานี   เจิมจันทร์ ป.ตรี ครูประจำชั้น ป.1 ทุกกลุ่มสาระ  
14.
น.ส.หัสบดี  วอมอ ม.6 เจ้าหน้าสุขศาลาพระราชทาน    
15.
น.ส.สมหญิง ศุภางค์กูล ปวส. เจ้าหน้าสุขศาลาพระราชทาน    

07

  อยู่ระหว่างการคัดเลือก และแต่งตั้ง

08

การคมนาคม : ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดไปถึงโรงเรียน 113 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง  350  นาที ถนนลาดยาง  83  กิโลเมตร  ถนนลูกรัง 30 กิโลเมตร ทางน้ำ ระยะทาง 70 กิโลเมตรความสะดวกในการเดินทางด้วยรถยนต์ ระหว่างเดือน  ธ.ค.- พ.ค.

m

ent

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
รร.ตชด.บ้านป่าละอู กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
รร.ตชด.บ้านคลองน้อย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแนที่ 14  
รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว    
รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน    
รร.ตชด.บ้านป่าหมาก    
รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ    
รร.ตชด.บ้านโป่งลึก    
ศกร.อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)    
ศกร.บ้านคีรีล้อม