top
01 02 03

04

05 06 07 08 09 10

01

ประวัติของโรงเรียน
          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิกัด NP 565828 จัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2525 ตามหนังสือ กระทรวงศึกษาธิการที่ 1403/23576 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2525 สาเหตุในการจัดตั้งเนื่องจาก นายคะ ปัญญาหาญ ผู้ใหญ่บ้านป่าละอู และชาวไทยภูเขา เผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งมีจำนวน 55 ครอบครัว มีประชาชน ชาย – หญิง รวม 237 คน ได้ทำหนังสือร้องขอไปยัง กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน ให้มาจัดตั้ง โรงเรียนในพื้นที่ เนื่องจากผู้ปกครองย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในที่ดินจัดสรรตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พื้นที่บ้านป่าละอูบน กองกำกับการ สนับสนุนทางอากาศ ตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสำรวจข้อมูล ปรากฏว่ามีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับประมาณ 50 คน และยังมีเด็กชาย – หญิง ซึ่งย้ายตาม ผู้ปกครองมาอีกจำนวนมากยังขาดที่เรียน ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้ทางราชการเข้ามาช่วยเหลือจัดตั้งโรงเรียนสอนบุตรหลานให้อ่านออกเขียนได้ กองกำกับการสนับสนุนทาง อากาศตำรวจตระเวนชายแดน จึงติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และบ้านพักครูชั่วคราวขึ้นโดยใช้วัสดุในพื้นที่ และความร่วมมือจาก ประชาชนร่วมกันดำเนินการก่อสร้าง และทำพิธีเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2526 โดย พ.ต.อ.สาโรจน์ ปัญญา ผู้กำกับการ กองกำกับการสนับสนุน ทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน ( ยศ , ตำแหน่ง ในขณะนั้น ) โดยเริ่มเปิดการสอน ชั้นเด็กก่อนวัยเรียน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เริ่มแรกมีนักเรียน 52 คน ครูตำรวจตระเวน ชายแดน ทำการสอน 3 นาย
          ปีการศึกษา 2528 มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อาคารเรียนชั่วคราวเริ่มชำรุดไปตามกาลเวลา จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น โดยขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียน อานันท์ ซึ่งรื้ออาคารเรียนเพื่อสร้างใหม่ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการและภาคเอกชน สร้างเป็นอาคารเรียนถาวรชั้นเดียว 1 หลัง 4 ห้องเรียน ห้องพักครู 1 หลัง ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนสร้างอาคารประกอบต่าง ๆ
          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2533 กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน ได้มอบโอนความรับผิดชอบให้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
          ในปีการศึกษา 2558 ร้านจิตรลดา โดยท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตต์ เลขาธิการร้านจิตรลดา ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,934,000 บาท จัดสร้างอาคารเรียน มาตรฐาน 2 ชั้น ตามแบบ สปช.105/29 ให้กับ รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณา โปรดเกล้าพระราชทานชื่ออาคารเรียนดังกล่าวว่า “อาคารมณีรัตน์” ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง จำนวน 212 คน ชาย 114 คน หญิง 98 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ อาชีพรับจ้าง ฐานะยากจน มีครูตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 7 คน และครูผู้ดูแลเด็ก 2 คนครูอัตราจ้าง 2 คน โดยมี   ด.ต.อนุวัฒน์   แสงวงค์ ทำหน้าที่ครูใหญ่นอกจากทำการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู
          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน 6 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2530
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2542
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่  1  มิถุนายน 2564
          สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม 2562

                   

01

02

วิสัยทัศน์โรงเรียน : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู เป็นโรงเรียนสร้างทักษะการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนและชุมชนตลอดชีวิต

04

ปรัชญาโรงเรียน  :  สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

04

โครงการพระราชดำริ
          1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน                ครูรับผิดชอบ ส.ต.อ.ศรายุทธ  พูลลัด
              - ปลูกผัก                  
              - ทำปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
              - เลี้ยงสัตว์                
              - เห็ดนางฟ้า
              - ปลูกไม้ผล

                            

01  02   03  

          2. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา               ครูรับผิดชอบ ด.ต.อนุวัฒน์ แสงวงค์

          - จัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          - กิจกรรมการใช้ห้องสมุด
          - สอนเสริมนักเรียนทุกวันหลังเลิกเรียน
          - อบรมเพิ่มเติมความรู้ในแต่ละปีการศึกษา
          - ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ทั้ง รร.และชุมชน

                  

          3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน              ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงกรวรรณ สุขเกษม

          - หยดไอโอดีนทุกวันทำการ 1 หยด ต่อ น้ำ 5 ลิตร ไม่มีนักเรียนเป็นโรคขาดสารไอโอดีน

      01  02

          4. โครงการส่งเสริมสหกรณ์                              ครูรับผิดชอบ ส.ต.ท.หญิงสิริรัตน์  ทับทิมแดง

          - ประชุมสหกรณ์นักเรียน 1 ครั้ง/สัปดาห์
          - บันทึกรายรับรายจ่าย
          - ขายของสหกรณ์

          01  02  03  04

          5. โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์           ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงสุกัญญา  ศรีทอง

           - เยี่ยมนักเรียนทุนฯ  เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอนและสอบถามปัญหาต่างๆ

01  02      

          6. โครงการฝึกอาชีพ                                        ครูรับผิดชอบ ส.ต.อ.หญิงกานต์ธิดา   ยิ้มรอด

         - ผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดมือ รูปช้าง ( จากผ้าพื้นเมือง )
         - ซองใส่กุญแจ ( จากผ้าพื้นเมือง )
         - กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ( จากผ้าพื้นเมือง )
         - กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ( จากผ้าด้ายดิบ )
         - น้ำปั่น หวานเย็น (จากผลผลิตจากโรงเรียน)

  
01  02  03

          7. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           ครูรับผิดชอบ ส.ต.ท.หญิงสุมิตรา  งามล้น

           - ติดชื่อป้ายพันธุ์ไม้และสำรวจพันธุ์ไม้ในพื้นที่
           - ปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติม  เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
           - ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   01  02  03  04

          8. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร       ครูรับผิดชอบ ด.ต.หญิงกรวรรณ สุขเกษม

          - ตรวจเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์
          - ตรวจเยี่ยมเด็กแรกเกิด-3 ปี
          - แจกจ่ายยาให้กับนักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน
          - ตรวจน้ำเพื่อหาเชื้อโคลิฟอร์ม  ในน้ำอุปโภค-บริโภค
          - ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง์  

01  02  03  04

05

ผลิตภัณฑ์โรงเรียน : ผ้าเช็ดมือ  ซองใส่กุญแจ และกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

         เป็นโครงการที่โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2531 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่อาจศึกษาในระดับสูงต่อไปได้ และเน้นให้มีการฝึกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้นๆ ในระยะเริ่มแรกให้จัดทำในโรงเรียนทดลองก่อนภาคละ 1 โรง โดยมีกรมอาชีวศึกษา(ขณะนั้น) รับไปสนองพระราชดำริฯ ดังนั้นทาง โรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู จึงได้เห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้จึงได้จัดทำ ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน  โดยทางกลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่น ได้รวมกลุ่ม เพื่อจัดทำ ผ้าพื้นเมืองขึ้น  ทางโรงเรียนจึงได้นำผ้านั้นมาพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรา ได้แก่  ผ้าเช็ดมือ  ซองใส่กุญแจ และกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

    01  02  03

05

          ปัจจุบันมี นักเรียนรวมทั้งสิ้น  212  คน  เป็นชาย  114  คน  หญิง  98 คน ครูตำรวจตระเวนชายแดน  7 นาย ครูอนุบาล 2 คน  ครูตามโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา  1  คน
ครู วก.2 1 คน รวมครู 11 คน

ลำดับ

ยศ  ชื่อ สกุล

วุฒิการศึกษา

ทำหน้าที่

หมายเหตุ

1

ด.ต.อนุวัฒน์   แสงวงค์

-ปริญญาตรี (คบ.)
-ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประถมศึกษา  สาขาหลักสูตรและการสอน(ศษ.บ.)

ครูใหญ่

2

ด.ต.หญิงสุกัญญา  ศรีทอง

ปริญญาตรี (ศศบ.)

ครูประจำชั้น ป.2

3

ด.ต.หญิงกรวรรณ  สุขเกษม

ปริญญาตรี (วทบ.)

ครูประจำชั้น ป.3

4

ส.ต.อ.หญิงกานต์ธิดา  ยิ้มรอด

ปวส. การบัญชี

ครูประจำชั้น ป.1

5

ส.ต.อ.ศรายุทธ   พูลลัด

ปวช. สาขายานยนต์

ครูประจำชั้น ป.5

6

ส.ต.ท.หญิงสุมิตรา   งามล้น

ม.6

ครูประจำชั้น ป.6

7

ส.ต.ท.หญิงสิริรัตน์  ทับทิมแดง

ม.6

ครูประจำชั้น ป.4

8

นางสาวรำเพย   แสงวงค์

-ปริญญาตรี (คบ.)
-ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปฐมวัย        สาขาหลักสูตรและการสอน(ศษ.บ.)
-ปริญญาตรี(ศษ.บ) ปฐมวัย

ครูประจำชั้น อ.3

9

นางสาววรรญณา พระเทศ

ม.6

 

ครูประจำชั้น อ.2

10

นายสิทธานนท์  รอดสาคร

ปริญญาโท(ศศ.ม.)

 

ครูสอนคอมฯ

11

นายอนุชิต  เอมโอฐ

ปริญญาตรี (คบ.)

 

ครูภาษาอังกฤษ

07

1.ร.ต.ท.สมพงษ์         ระยะกุญชร ประธานกรรมการ
2.นายนิติภูมิ            ปัญญาหาญ รองประธาน
3. นายทรงสิทธิ์          ศรีทอง รองประธาน
4.นายคณิต              จันทร์อุปถัมภ์ ที่ปรึกษา/ผู้ใหญ่บ้าน
5.นางสาวอาทิตยา      ใจกล้า เหรัญญิก
6.นางสาวพรพิกุล       เจริญสุข  กรรมการ
7.นางสมจิต             เวนะ กรรมการ
8.นางพอลล่า            โคสิน กรรมการ
9.นายปราโมทย์         จันทร์อุปถัมภ์ กรรมการ

08

การคมนาคม : สภาพเส้นทางสามารถเดินทางเข้า - ออก ได้ทุกฤดูกาล
                        

 map

ent

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
รร.ตชด.บ้านป่าละอู กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
รร.ตชด.บ้านคลองน้อย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแนที่ 14
รร.ตชด.บ้านเขาจ้าว
รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน    
รร.ตชด.บ้านป่าหมาก    
รร.ตชด.บ้านย่านซื่อ    
รร.ตชด.บ้านโป่งลึก    
ศกร.อินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ)    
ศกร.บ้านคีรีล้อม